Qendra e Shërbimeve Arsimore

Qendra e Shërbimeve Arsimore është institucion i posaçëm për organizimin, monitorimin, mbikëqyrjen e problemeve të reformës arsimore për sigurimin e cilësisë në fushën e vlerësimit të arritjeve dhe të provimeve. Ajo ushtron funksion teknik, profesional, mbështetës dhe rekomandues të politikave të vlerësimit dhe të organizimit të provimeve të maturës e të shtetit.
Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) është krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.371, datë 26.04.2017.